Προδιαγραφές Μάρμαρο Cipollino

Ενδεικτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) 2009:

Mάρμαρο Cipollino

Προδιαγραφές Mαρμάρου Cipollino
Πίνακας Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών
Φαινόμενη πυκνότητα (ΕΝ 1936) 2720 kg/m3
Ανοικτό πορώδες (ΕΝ 1936) 0,3% κ.ο.
Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755) 0,1% κ.β.
Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή (ΕΝ 1925) 0,265 g / (m2 x sec0,5)
Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο
(ΕΝ 12372)
Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή: 13,4 MPa
(μέση τιμή 22,6 MPa)
Αντίσταση σε παγετό, 48 κύκλοι:
• Αντοχή σε κάμψη μετά από 48 κύκλους
αντίστασης σε παγετό
(ΕΝ 12371 & ΕΝ 12372)
22,5 MPa
Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 - Μethod Β) 25678 mm3 (απώλεια όγκου)
Αντίσταση σε ολισθηρότητα (ΕΝ 14231)
Δοκίμια αγυάλιστα
- SRV ξηρή= 76 - SRV υγρή= 67
Προδιαγραφές Mαρμάρου Cipollino
Πίνακας Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών
Φαινόμενη πυκνότητα (ΕΝ 1936) 2720 kg/m3
Ανοικτό πορώδες (ΕΝ 1936) 0,3% κ.ο.
Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755) 0,1% κ.β.
Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή (ΕΝ 1925) 0,265 g / (m2 x sec0,5)
Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή: 13,4 MPa
(μέση τιμή 22,6 MPa)
Αντίσταση σε παγετό, 12 κύκλοι:
• Αντοχή σε κάμψη μετά από 12 κύκλους αντίστασης
σε παγετό (ΕΝ 12371 & ΕΝ 12372)
23,5 MPa
Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364)
• Μέσος όρος
• Τυπική απόκλιση
• Ελάχιστη προσδοκώμενη τιμή

2000 N
171 N
1665 N

...

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Vimeo
 • Flickr
 • Apple
 • Blogger
 • Myspace
 • Youtube
 • Ember
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Sharethis
 • Linkedin